Visselblåsning

TanumStrand SPA & Resort ska vara fri från oegentligheter, korruption och andra allvarliga missförhållanden. För oss är det viktigt att sådant som kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla arbetsrelaterade missförhållanden.

 

VAD ÄR EN VISSELBLÅSNING?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om allvarliga missförhållanden i en verksamhet. Det kan handla om saker som är olagliga eller oetiska. Sedan den 17 december 2021 har Sverige en ny visselblåsarlag, Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 

VEM KAN VISSELBLÅSA?

Utöver anställda på TanumStrand SPA & Resort omfattas också andra av skyddet i visselblåsarlagen. Det kan vara arbetssökande, praktikanter, inhyrd personal, konsulter, eller andra som fått ta del av information om TanumStrand SPA & Resort i ett arbetsrelaterat sammanhang. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden inom företaget kan även rapportera. Att du har avslutat ditt arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjats än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande. Skyddet gäller även andra än den som rapporterar, exempelvis personer som stödjer den rapporterande och juridiska personer som den rapporterande arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

 

VAD KAN DU VISSELBLÅSA OM?

Exempel på det du rapporterar om kan vara allvarliga missförhållanden gällande föreskrifter som ej följs, om det finns risker för liv och hälsa eller skador på miljön, interna regler och principer ej följs, oetiska förhållanden förekommer. Missförhållandet ska vara av allmänt intresse för att du ska skyddas av visselblåsarlagen. Dit räknas normalt inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Sådana ärenden hanteras internt med närmaste chef. Du ska även ha skälig anledning att tro att informationen är sann.

 

 HUR GÖR JAG FÖR ATT RAPPORTERA?

Alla rapporter som kommer in via visselblåsarfunktionen hanteras konfidentiellt av en ärendehanterare på TanumStrand SPA & Resort.  Du kan använda olika vägar för att rapportera. Det som vi önskar att du meddelar oavsett hur du väljer att rapportera är:

  • Ditt namn (frivilligt – det går att vara anonym)
  • Kontaktinformation (frivilligt)
  • Vad missförhållandet handlar om och var de ägt rum
  • Om det finns några bevis eller vittnen
  • När i tiden har händelsen ägt rum.
  • Det går bra att bifoga filer, såsom bilder eller annan dokumentation

 

Olika sätt att rapportera

Brev

Du kan rapportera om misstänkta missförhållanden genom att skicka brev till: TanumStrand SPA & Resort, Visselblåsarfunktionen, TanumStrand hotell, 457 95 Grebbestad

Mejl/Telefon

Du kan via mejl rapportera om misstänkta missförhållanden på din arbetsplats. Mejla till visselblasare@tanumstrand.se uppge ditt ärende så kontaktar en ansvarig person dig via mejl eller telefon vilket du önskar.

Fysiskt möte

Du kan begära att muntligen få rapportera om misstänkta missförhållanden vid ett fysiskt möte. Ett fysiskt möte kan då bokas med en behörig person som sker på TanumStrand SPA & Resort i Grebbestad.

Om du har valt att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling. Missförhållande kan närsomhelst under året rapporteras.

Extern rapportering

Om man inte vill rapportera internt så kan man välja att gå direkt externt. Då finns det olika myndigheter att vända sig till beroende på vad det är man vill rapportera om.

Här finns en lista över samtliga myndigheter och vilket ansvar de har vid visselblåsning.

 

VAD HÄNDER SEN?

  • Vid rapportering av missförhållande internt besvaras din anmälan inom 7 dagar att den är mottagen.
  • Det vidtas åtgärder för att bedöma riktigheten i de påståenden som framställs.
  • Överlämning av uppgifter till ansvarig för enheten om de utredda påståendena för fortsatta åtgärder.
  • Återkoppling lämnas till den rapporterande personen. Återkoppling ska ske i skälig utsträckning till den som rapporterar inom tre månader, en bedömning måste ske vad som är lämpligt att lämna ut i form av information. Den återkoppling man ger ska innehålla: – vad man har gjort hittills – vilka slutsatser man har dragit – hur man går vidare enligt Visselblåsarlagen – Arbetsmiljöverket (av.se)

 

GDPR OCH SKYDD MOT REPRESSALIER

Verksamhetsutövaren får inte hindra rapportering eller vidta repressalier gentemot den rapporterande, förtroendevald, den utvalda oberoende person som mottar rapportering

 

Rapportering till visselblåsarfunktionen kommer att innefatta att personuppgifter behöver behandlas i ett uppföljningsärende. Även personuppgifter som är av känslig karaktär kan behöva hanteras.

De uppgifter du lämnar, däribland uppgifter om din identitet, omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut och att enbart de personer som behöver uppgifterna för att utreda ärendet får ta del av dem. Personuppgifter som uppenbart inte är relevant för handläggningen av en rapport ska raderas om de har samlats in av misstag. Rapporteringsunderlaget kommer att sparas så länge ärendet är aktuellt, dock längst två år efter det att ärendet är avslutat.

 

INTERNA KONTAKTPERSONER

Christel Edbäck – Hotellchef: christel.edback@tanumstrand.se

Marit Björnland – Hotelldirektör: marit.bjornland@tanumstrand.se