Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar vi som destination tillsammans med andra offentliga och privata aktörer i Västsverige för att ställa om till ett hållbart samhälle inom turism- och besöksnäring. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når framgång tillsammans genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ och vi uppmuntrar varandra ofta i varandras framsteg. Ingenting sker av sig själv och det krävs styrning och teamwork för att uppnå en hållbar besöksnäring. Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

TanumStrand är medlemmar i Hållbarhetsklivet som jobbar för en hållbar turism i sverige

Vi jobbar med fyra grundläggande hållbarhetsnycklar

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Resande och medför alltid en påverkan på miljön och transporter till och från destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Men du som besökare kan göra aktiva val tillsammans med oss som skulle  innebära en mindre påverkan på naturen och miljön. Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan i stort blir avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion och agerande på plats. Detta kan vi som destination tillsammans med dig som gäst påverka genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination.

 • Hemmamarknaden och närmarknaden
  Ju kortare resväg desto mindre CO2-utsläpp. Vi uppmuntrar till att åka på både hemester, svemester och staycation. Detta innebär inte att du som internationell gäst inte är välkommen såklart, men vi vill verkligen uppmuntra dig som inte bor så långt borta att uppleva vårt vackra land, som ju har så mycket att erbjuda.
 • Hållbara transporter 
  Transporten är den faktor som har störst betydelse för besöksnäringens miljöpåverkan. Vi är medvetna om det och gör vårt allra yttersta för att planera och välja våra transporter med omsorg. När det gäller inköp av mat, dryck, förbrukningsmaterial och annat försöker vi samköra dessa så gott vi bara kan. Vi erbjuder våra konferensgäster möjligheten att samåka med buss till och från oss i samband med konferenser och event, och på parkeringen finns flera laddningsstationer för dig som har elbil.
 • Att få gäster att stanna längre per vistelse
  Vi gör tillsammans stora miljöbesparingar när du som gäst stannar flera nätter varje vistelse istället för att bo enstaka nätter då och då, här och där. Det ger färre transporter per gästnatt och kräver mindre städning och tvättning. Vi tydliggör därför ett utbud dör vi vill göra dig som gäst nyfiken på att stanna längre, och kanske passa på att upptäcka vackra Fjällbacka och Grebbestad medan du är här.
 • Hållbara aktörer 
  Vi har ett aktivt miljöarbete både internt inom den egna verksamheten, likväl som externt med skolor som t.ex. IHM Business School. Vi har anslutit oss till Hållbarhetsklivet med ett enda mission – att bidra till ett hållbart samhälle.
 • Hållbara aktiviteter 
  Vad du som besökare ägnar dig åt under din vistelse hos oss påverkar miljön på olika sätt beroende på vilka val du gör. Genom att erbjuda attraktiva aktiviteter och upplevelser med så lite onödig miljöpåverkan som möjligt kan vi tillsammans välja hållbara alternativ oftare.
 • Att göra det lätt för dig som gäst att göra rätt 
  Samma vistelse kan vara mer eller mindre hållbar beroende på hur den planeras och hur du som gäst agerar under din tid hos oss. Vi jobbar ständigt med att utveckla nya valmöjligheter och praktiska förutsättningar med mer hållbara alternativ för dig som gäst att välja före mindre hållbara.

2. Bra för både boende och besökare

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet. Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till en besöksnäring som är bra för både boende och besökare är: 

 • Att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats
  Boende måste vara medvetna om att utbudet på platsen är beroende av besökare. Vi som aktörer behöver vara lyhörda för boendes önskemål och verka för ett bra samspel boende och besökare emellan.
 • Att prioritera insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt
  Olika typer av turism bidrar olika mycket till lokalsamhället. Ju större andel av turismens omsättning som stannar lokalt desto bättre ur ett perspektiv kopplat till ekonomisk hållbarhet. Just därför prioriterar vi att attrahera besökare som bor, äter och aktiverar sig hos lokala verksamheter och både på vår egna destination och leverantörer som finns omkring oss i vårt närområde.
 • Att prioritera målgrupper som bidrar positivt till platsen
  För att besöksnäringen ska bidra positivt till den lokala ekonomin krävs det att det sker konsumtion på destinationen. I vår marknadsföring vänder vi oss till besökare med potential att spendera pengar och där med skapa arbetstillfällen. Hellre färre som konsumerar mer per person, än fler som konsumerar mindre.

 

3. Fler gäster när och där det inte är fullt

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna runt om i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse. Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till fler besökare när och där det inte är fullt är: 

 • Att genomföra utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser
  En jämn beläggning under en stor del av året och över stora delar av Västsverige och Sverige skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar besöksnäring. Tillsammans med Turistrådet Västsverige utvecklar vi och marknadsför riktade insatser snarare än allmänna där vi tydligt kan påverka vart och när besökaren besöker oss.
 • Att vidta förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism 
  Överturism kan i många fall hanteras genom god planering och behöver inte alltid innebära att antalet besökare måste begränsas. Problem med stora tillfälliga besöksströmmar till en enskild plats kan ofta lösas genom förbättrad infrastruktur, bra logistik och information inför besöket. På så sätt kan man i många fall klara av att hantera stora besöksströmmar utan att det upplevs som överturism. Detta kan t.ex. ske genom system för tidsbokning till populära attraktioner och platser och att ha beredskap för att, i extrema fall, kunna neka tillträde för fler besökare på grund av att det är fullt.

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin som bröt ut i 2020. Detta visar på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor, därför stöttas branschen med offentliga medel på olika sätt. På vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också viktig för integration och inkludering genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga.
På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal. Hållbarhetsklivets strategi för att bidra till att det skapas fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter är: 

 • Att genomföra insatser som skapar efterfrågan när och där det inte är fullt
  Genom en jämn beläggning under en stor del av året skapas förutsättningar för ökad lönsamhet och fler heltidsanställningar. De insatser för att skapa ökad beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser som beskrivs i den tredje grundläggande principen är därför centrala för sysselsättningen inom besöksnäringen.
 • Att aktivt arbeta med ekonomisk hållbarhet
  Besöksnäringen består i huvudsak av små företag med små marginaler. Förmågan att överleva i kriser och nedgångar är generellt låg, vilket i sin tur riskerar många arbetstillfällen. Vi arbetar för att stärka affärsmässigheten.
 • Att skapa och testa modeller för samverkan för att skapa fler heltidstjänster
  På platser med tydliga säsongsvariationer kan samverkan på orten skapa möjligheter till fler heltidsanställningar. Vi arbetar för att hitta och är alltid öppna för nya samverkansmöjligheter med branschkollegor där vi kan jobba tillsammans med personal och andra relaterade resurser.
 • Att göra arbetsplatserna mer attraktiva
  Förmågan att vara en bra arbetsgivare är avgörande för att attrahera och behålla personal. Det är något vi ständigt jobbar med – och vi tycker det är livsviktigt att det ska kännas kul att gå till jobbet.